Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Car Service Group CZ, s.r.o.
Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 04538749
Tel.: 800 870 884
E-mail: info@cash4car.cz

 

Car Service Partner s.r.o.
Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 06143911
Tel.: 800 870 884
E-mail: info@cash4car.cz

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

 

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení či být jinak dotčeni našimi marketingovými aktivitami, máte možnost kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu odvolat. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci soukromí ve svém účtu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu. Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

 

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, kteří garantují vhodné záruky, náležité zajištění ochrany osobních údajů a při zpracování dodržují veškeré platné právní předpisy.

 

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?


S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018